Anmeldelse: Jeg vil ikke tage det flot // Anne Bredahl

Posted by on May 28, 2014 in Andre søde mennesker, Anmeldelse, Blog, Bøger, anmeldelser, links m.m., Mandagsmodel/sygdom | 1 comment

Jegvilikketagedetflot

En helt ærlig gui­de­bog til den syg­doms­ram­tes per­spek­tiv. Fordi det ellers er ski­desvært at regne ud.

 

 

Jeg har efter­hån­den skre­vet på den her blog i nogle år, og det har ikke alt­sam­men været lige mun­tert. Det var sådan set det, der var poin­ten, så mit hoved ikke eks­plo­de­rede af mugne ord og dår­lig samvit­tig­hed. Over ikke at være glad hele tiden, over ikke altid at nyde min søns eksi­stens fra mor­gen til aften, samt over ikke at fejre, at den der trans­plan­ta­tion, der ven­ter der­ude et sted, ikke skulle være lige nu. Det har jeg brugt denne plat­form til, og folk har taget godt imod det. Anne Bre­dahl har gjort det samme, og mange af os ken­der hende der­for bedre som Anne O’manne, fra blog­gen af samme navn, hvor hun er kom­met helt ind under huden på een, med sin hjer­teskæ­rende, tåkrum­mende og absurd tragi­ko­mi­ske vej gen­nem sklerose, diag­nose og hver­dag. Ban­den, svov­len, beret­ti­get klynk. Jeg har været– og er ret stor fan.

Læs mere

Read More

Anmeldelse: Puls // Julian Barnes

Posted by on May 8, 2014 in Anmeldelse, Bøger, anmeldelser, links m.m. | 0 comments

Køb hos forlaget

Man læser for få novel­ler. Jeg gør i hvert fald. Fre­kven­sen af gode novel­ler ver­sus ditto roma­ner har været lidt lav, og så har min erfa­ring været, at det sim­pelt­hen sker for sjæl­dent, at alle histo­ri­erne i en sam­ling har nok at sige, nok til net­hin­den og/eller lit­terær sik­ker­hed nok til for­ma­tet. Den kurve fik Ida Jes­sen  eksem­pel­vis ret­tet godt og grun­digt op på sid­ste år med ‘Post­kort til Annie’, og den lader til at være støt sti­gende i år med hjælp fra bl.a. Julian Bar­nes. I hans sene­ste novel­le­sam­ling ‘Puls’, skal man ikke bekymre sig om mang­lende tyngde eller gen­re­for­stå­else, for han kan på få linjer ramme karak­te­rer og stem­nin­ger helt skarpt ind, så man får en klar for­nem­melse af netop puls og dyna­mik i vidt for­skel­lige, men­ne­ske­lige relationer.

Læs mere

Read More

Anmeldelse: Den Flammende Verden // Siri Hustvedt

Posted by on Apr 30, 2014 in Anmeldelse, Bøger, anmeldelser, links m.m. | 0 comments

Køb bogen hos Saxo.com

Harry (Har­riet) Bur­den lever ikke mere, men er, gen­nem dag­bø­ger og inter­views med fami­lie, kri­ti­kere, kol­le­ger, samt et omfat­tende note­ap­pa­rat, for­søgt styk­ket sam­men og for­stået. Hun har været mere end almin­de­ligt indig­ne­ret over den køns­ba­se­rede man­gel på opmærk­som­hed, hen­des vær­ker har fået, mens hen­des kunst­hand­ler­mand nød ram­pe­ly­set. Efter hans død er hun på sin vis star­tet for­fra med opbyg­nin­gen af sin iden­ti­tet, og har derpå sat gang i et omfat­tende kunst­ne­risk pro­jekt, for at trans­por­tere hen­des vrede ud på den anden side af lær­re­det, hvor besku­e­ren ville blive tvun­get til at betvivle egen per­cep­tion. Via tre vidt for­skel­lige mand­lige kunst­nere, der har ind­vil­get i pla­nen, har hun udstil­let sine instal­la­tio­ner til anmel­der­nes store begej­string. Da sand­he­den kom­mer frem, og ikke alle histo­ri­erne for­lø­ber som ven­tet,  bli­ver reak­tio­nen, som man måske kunne for­vente, at vre­den ret­tes til­bage mod hende selv, i form af tvivl og for­ar­gelse over både pro­jek­tets natur og Bur­dens meto­der, mens kun­stens væsen atter formindskes.

Læs mere

Read More
%d bloggers like this: