Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/mandagsvoksen.dk/public_html/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1306

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/mandagsvoksen.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758
Sofie Davidsen-Bille
Advertisements
 • Have

  Køkkenhave

  Det her er for­si­den af haven, hvor de fine bede bare ven­ter på at få end­nu fle­re grønt­sa­ger og urter. Der er kar­to­f­ler på vej og vist en mas­se andre ting, Mads (resi­de­ren­de have-entu­si­ast og kære­ste) har spi­ret henover for­å­ret. Lige umid­del­bart er jeg bare lyk­ke­lig for, at det står lige uden for vin­du­et, at jeg selv kan bestem­me, hvad der skal være i, og det fak­tum, at jeg kan drik­ke min kaf­fe, mens jeg bare glor på det, for en gang skyld uden den van­te mis­un­del­se i maven. I ste­det vil jeg tæn­ke: Der kom­mer til at stå noget rig­tig fint, der er mit, og som jeg helt selv…

 • ADHD,  Andre søde mennesker,  Junior,  Opdragelse,  Teenager

  Spirende teenager

  For et par uger siden blev Juni­or 13. Det er alt­så alvor. Jeg for­står ikke helt, hvor­dan vi kom (leven­de) til det punkt, men her er vi alt­så, med en tee­na­ger i huset. Han er selv ret så impo­ne­ret, som hav­de han arbej­det sig frem på sine græ­den­de knæ til den­ne hæders­be­vis­ning, og dagen der­for var andet og mere end blot en fød­sels­dag. Læs hele indlægget

 • Blog,  Det der voksen,  En slags selvindsigt

  Fem ting jeg sikkert stadig kan nå.

  For tre år siden skrev jeg en liste over ting, jeg, efter alle ekster­ne ind­fly­del­ser at døm­me, bur­de have styr på. Det var selvsagt et meget lil­le udsnit af en liste, der ikke end­nu ikke har givet udtryk for at have en egent­lig ende. Det lød sådan her: Jeg bur­de helt sikkert: Slæ­be Jr. med i sko­ven eller andet natur­tro etablis­se­ment hver ene­ste wee­kend. Bare gå og gå, have ægte, vel nær­mest auten­ti­ske, ople­vel­ser, styr­ke en-til-en-rela­tio­nen i den liv­gi­ven­de fri­ske luft. For­ny­et ener­gi er hvad det giver. Mel­de mig til en frisk­fyr­s­ag­tig smel­te­di­gel af en sports­gren, hvor man aldrig keder sig, men får vari­a­tion i hver­da­gen, når man ræk­ker opad, løf­ter en…

 • Blog,  Junior,  Opdragelse,  Samfund,  Ting jeg ikke forstår

  Gaming gør glad og gråhåret.

  Jeg har været lidt væk. Har ikke haft så meget at sige, men det måt­te jo gå over på et tids­punkt, så nu er jeg her igen. Juni­or er ble­vet en del stør­re, hver­da­gen noget andet, og udfor­drin­ger­ne ikke min­dre kom­pli­ce­re­de men anderledes. Nu går han i klub og på net­ca­fe, og bevæ­ger sig kun sjæl­dent ud fra sit værel­se. En kom­bi­na­tion af alder og en sta­digt sti­gen­de inter­es­se for at lade sig opslu­ge af com­pu­te­ren; den altid tænd­te, alter­lig­nen­de søj­le af lys. Ido­ler­ne er ikke musi­ke­re, men nær­ved almin­de­li­ge men­ne­sker på Youtu­be, der er gode til at strea­me eller spil­le. Det hand­ler om gam­ing. Meget om gam­ing! Det er på…

 • Hovedretter,  Lam,  Mad

  Marokkansk lam i tagine

  Udskriv Marokkansk lam i tagine Her i hyt­ten er jeg pri­mært den, der står for de var­me asi­a­ti­ske og nord­afri­kan­ske kryd­de­ri­er, og på den front er lam­me­tag­i­ne altid godt. Det er sødt, stærkt, syr­ligt og mørkt på sam­me tid, og kan let­te de fle­ste pro­ble­mer for en tid. Det er ikke sær­lig kønt, men sma­ger helt fan­ta­stisk! Kry­drin­gen af sådan en omgang er vir­ke­lig en smags­sag, da man­ge f.eks. har det svært med spids­kom­men, og er sam­ti­dig meget afhæn­gig af lam­me­kø­de­ts kva­li­tet og der­med evne til at opta­ge smag. Det ændrer sig fra gang til gang. Der­for skal man selvsagt kry­dre efter smag, og så er det oftest, som med…

 • Andre søde mennesker,  Anmeldelse,  Blog,  Bøger, anmeldelser, links m.m.,  Mandagsmodel/sygdom

  Anmeldelse: Jeg vil ikke tage det flot // Anne Bredahl

  En helt ærlig guidebog til den sygdomsramtes perspektiv. Fordi det ellers er skidesvært at regne ud. Jeg har efter­hån­den skre­vet på den her blog i nog­le år, og det har ikke alt­sam­men været lige mun­tert. Det var sådan set det, der var poin­ten, så mit hoved ikke eks­plo­de­re­de af mug­ne ord og dår­lig samvit­tig­hed. Over ikke at være glad hele tiden, over ikke altid at nyde min søns eksi­stens fra mor­gen til aften, samt over ikke at fejre, at den der trans­plan­ta­tion, der ven­ter der­u­de et sted, ikke skul­le være lige nu. Det har jeg brugt den­ne plat­form til, og folk har taget godt imod det. Anne Bre­da­hl har gjort det…

 • Anmeldelse,  Bøger, anmeldelser, links m.m.

  Anmeldelse: Puls // Julian Barnes

  Man læser for få novel­ler. Jeg gør i hvert fald. Fre­kven­sen af gode novel­ler ver­sus dit­to roma­ner har været lidt lav, og så har min erfa­ring været, at det sim­pelt­hen sker for sjæl­dent, at alle histo­ri­er­ne i en sam­ling har nok at sige, nok til net­hin­den og/eller lit­terær sik­ker­hed nok til for­ma­tet. Den kur­ve fik Ida Jes­sen  eksem­pel­vis ret­tet godt og grun­digt op på sid­ste år med ‘Post­kort til Annie’, og den lader til at være støt sti­gen­de i år med hjælp fra bl.a. Juli­an Bar­nes. I hans sene­ste novel­le­sam­ling ‘Puls’, skal man ikke bekym­re sig om mang­len­de tyng­de eller gen­re­for­stå­el­se, for han kan på få linjer ram­me karak­te­rer og stem­nin­ger…

 • Anmeldelse,  Bøger, anmeldelser, links m.m.

  Anmeldelse: Den Flammende Verden // Siri Hustvedt

  Har­ry (Har­ri­et) Bur­den lever ikke mere, men er, gen­nem dag­bø­ger og inter­views med fami­lie, kri­ti­ke­re, kol­le­ger, samt et omfat­ten­de note­ap­pa­rat, for­søgt styk­ket sam­men og for­stå­et. Hun har været mere end almin­de­ligt indig­ne­ret over den køns­ba­se­re­de man­gel på opmærk­som­hed, hen­des vær­ker har fået, mens hen­des kunst­hand­ler­mand nød ram­pe­ly­set. Efter hans død er hun på sin vis star­tet for­fra med opbyg­nin­gen af sin iden­ti­tet, og har der­på sat gang i et omfat­ten­de kunst­ne­risk pro­jekt, for at trans­por­te­re hen­des vre­de ud på den anden side af lær­re­det, hvor besku­e­ren vil­le bli­ve tvun­get til at betviv­le egen per­cep­tion. Via tre vidt for­skel­li­ge mand­li­ge kunst­ne­re, der har ind­vil­get i pla­nen, har hun udstil­let sine instal­la­tio­ner…