Bøger, anmeldelser, links m.m.

Anmeldelse: Jeg vil ikke tage det flot // Anne Bredahl

Jegvilikketagedetflot

En helt ærlig guidebog til den sygdomsramtes perspektiv. Fordi det ellers er skidesvært at regne ud.

Jeg har efter­hån­den skre­vet på den her blog i nog­le år, og det har ikke alt­sam­men været lige mun­tert. Det var sådan set det, der var poin­ten, så mit hoved ikke eks­plo­de­re­de af mug­ne ord og dår­lig samvit­tig­hed. Over ikke at være glad hele tiden, over ikke altid at nyde min søns eksi­stens fra mor­gen til aften, samt over ikke at fejre, at den der trans­plan­ta­tion, der ven­ter der­u­de et sted, ikke skul­le være lige nu. Det har jeg brugt den­ne plat­form til, og folk har taget godt imod det. Anne Bre­da­hl har gjort det sam­me, og man­ge af os ken­der hen­de der­for bed­re som Anne O’manne, fra blog­gen af sam­me navn, hvor hun er kom­met helt ind under huden på een, med sin hjer­teskæ­ren­de, tåkrum­men­de og absurd tragi­ko­mi­ske vej gen­nem sklero­se, diag­no­se og hver­dag. Ban­den, svov­len, beret­ti­get klynk. Jeg har været- og er ret stor fan. Læs hele ind­læg­get

Anmeldelse: Puls // Julian Barnes

Køb hos forlaget

Man læser for få novel­ler. Jeg gør i hvert fald. Fre­kven­sen af gode novel­ler ver­sus dit­to roma­ner har været lidt lav, og så har min erfa­ring været, at det sim­pelt­hen sker for sjæl­dent, at alle histo­ri­er­ne i en sam­ling har nok at sige, nok til net­hin­den og/eller lit­terær sik­ker­hed nok til for­ma­tet. Den kur­ve fik Ida Jes­sen  eksem­pel­vis ret­tet godt og grun­digt op på sid­ste år med ‘Post­kort til Annie’, og den lader til at være støt sti­gen­de i år med hjælp fra bl.a. Juli­an Bar­nes. I hans sene­ste novel­le­sam­ling ‘Puls’, skal man ikke bekym­re sig om mang­len­de tyng­de eller gen­re­for­stå­el­se, for han kan på få linjer ram­me karak­te­rer og stem­nin­ger helt skar­pt ind, så man får en klar for­nem­mel­se af net­op puls og dyna­mik i vidt for­skel­li­ge, men­ne­ske­li­ge rela­tio­ner. Læs hele ind­læg­get

Anmeldelse: Den Flammende Verden // Siri Hustvedt

Køb bogen hos Saxo.com

Har­ry (Har­ri­et) Bur­den lever ikke mere, men er, gen­nem dag­bø­ger og inter­views med fami­lie, kri­ti­ke­re, kol­le­ger, samt et omfat­ten­de note­ap­pa­rat, for­søgt styk­ket sam­men og for­stå­et. Hun har været mere end almin­de­ligt indig­ne­ret over den køns­ba­se­re­de man­gel på opmærk­som­hed, hen­des vær­ker har fået, mens hen­des kunst­hand­ler­mand nød ram­pe­ly­set. Efter hans død er hun på sin vis star­tet for­fra med opbyg­nin­gen af sin iden­ti­tet, og har der­på sat gang i et omfat­ten­de kunst­ne­risk pro­jekt, for at trans­por­te­re hen­des vre­de ud på den anden side af lær­re­det, hvor besku­e­ren vil­le bli­ve tvun­get til at betviv­le egen per­cep­tion. Via tre vidt for­skel­li­ge mand­li­ge kunst­ne­re, der har ind­vil­get i pla­nen, har hun udstil­let sine instal­la­tio­ner til anmel­der­nes sto­re begej­string. Da sand­he­den kom­mer frem, og ikke alle histo­ri­er­ne for­lø­ber som ven­tet,  bli­ver reak­tio­nen, som man måske kun­ne for­ven­te, at vre­den ret­tes til­ba­ge mod hen­de selv, i form af tvivl og for­ar­gel­se over både pro­jek­tets natur og Bur­dens meto­der, mens kun­stens væsen atter for­mind­skes. Læs hele ind­læg­get

Anmeldelse: Den Sidste Dag på Jorden // Morten Leth Jacobsen

Køb bogen hos Saxo.comIsh bor på et con­tai­ner­skib i New Jer­sey Har­bor. Der har han boet rig­tig læn­ge. Rede­ri­et er gået kon­kurs, og han er der­for ansat til at vare­ta­ge den noget mono­to­ne tjans at hol­de vagt, ban­ke rust og klat­ma­le hist og her, ind­til det en dag bli­ver solgt. Ish (ja, det hed­der han, og roma­nen udspil­ler sig mesten­dels på havet..) vil meget nødigt fra bor­de, og da man som bekendt skal være var­som med sine ønsker, træf­fer stør­re kræf­ter afgø­rel­sen, via mas­siv flod­bøl­ge, og brin­ger der­med Ish og far­tøj ud på ver­dens­ha­ve­ne uden hver­ken motor­kraft eller anel­se om, hvad- og hvor meget der er sket. Man­ge måne­der, fly­den­de lig, strejf af gal­skab, resig­na­tion og tvivl­s­om kom­fort sene­re, kan han plud­se­lig gå i land et helt nyt og foru­ro­li­gen­de fre­de­ligt sted, hvor hver­ken flod­bøl­ge eller nogen egent­lig ulyk­ke ser ud til at være fore­kom­met nogen­sin­de. Måske sker det dog på et tids­punkt, men hvor­dan genop­ret­tes man så, i takt med at skul­le for­be­re­de sig på gen­ta­gel­se af ufor­skyldt kaos, og føl­ger der livs­glæ­de- eller lede med viden og frygt af den art? Læs hele ind­læg­get

Sommerferielæsning 2013

Anmel­der: Her er fem gode sommerb\u00f8gerDet h\u00f8rer sig som­me­ren til at kob­le af med en god bog. Men det kan til tider v\u00e6re sv\u00e6rt at v\u00e6lge den helt rig­ti­ge bog ud af m\u00e6ngden. Der­for har tv2.dk spurgt GO\‘morgen Dan­marks faste bogan­mel­der Sofie David­sen-Bil­le om, hvil­ke b\u00f8ger hun anbe­fa­ler lige nu. 1.<span class=\“embedly-powered\” style=\“float:right;display:block\”><a target=\“_blank\” href=\“http://embed.ly/code?url=http%3A%2F%2Fgo.tv2.dk%2Funderholdning%2F2013-07–28-anmelder-her-er-fem-gode-sommerb%25C3%25B8ger\” title=\“Powered by Embedly\”><img src=\“http://static.embed.ly/images/logos/embedly-powered-small-light.png\” alt=\“Embedly Powe­red\” /></a></span>via Tv2’}”> Anmel­der: Her er fem gode som­mer­bø­gerDet hører sig som­me­ren til at kob­le af med en god bog. Men det kan til tider være svært at væl­ge den helt rig­ti­ge bog ud af mæng­den. Der­for har tv2.dk spurgt GO’morgen Dan­marks faste bogan­mel­der Sofie David­sen-Bil­le om, hvil­ke bøger hun anbe­fa­ler lige nu. 1.

Embedly Powered

via Tv2

Dagpengeland’ af Lau Aaen

\“Dag­pen­geland\” er et ind­blik i livet som arbejdsl\u00f8s — Alt for damer­neLau Aaen byder p\u00e5 et tragi­ko­misk ind­blik i livet som arbejdsl\u00f8s i blo­gro­ma­nen \“Dagpengeland\”.<span class=\“embedly-powered\” style=\“float:right;display:block\”><a target=\“_blank\” href=\“http://embed.ly/code?url=http%3A%2F%2Fwww.altfordamerne.dk%2Fkultur%2Fboger%2Fdagpengeland-er-et-indblik-i-livet-som-arbejdslos%2F\” title=\“Powered by Embedly\”><img src=\“http://static.embed.ly/images/logos/embedly-powered-small-light.png\” alt=\“Embedly Powe­red\” /></a></span>via Alt­for­da­mer­ne’}”> “Dag­pen­geland” er et ind­blik i livet som arbejds­løs — Alt for damer­neLau Aaen byder på et tragi­ko­misk ind­blik i livet som arbejds­løs i blo­gro­ma­nen “Dag­pen­geland”.

Embedly Powered

via Alt­for­da­mer­ne