Advertisements
Det der voksen,  Løjerligheder

Der findes ikke dårligt vejr..

For­le­den var jeg til Justi­ce kon­cert. Hav­de lige inden været til Gud med Jr., så træng­te geval­digt til noget mere hedensk under­hold­ning, samt en fadøl af en ikke alt for beske­den stør­rel­se. Det var en helt igen­nem fan­ta­stisk kon­cert. Højt, fransk og bas-tungt. Laser­lys og knæklys. Lige hvad jeg træng­te til. Jeg lær­te der­til et par ting om mig selv og mine venner:

Vi er vir­ke­lig, oprig­tigt opta­ge­de af, om folk går hen og får sig en grim for­kø­lel­se af util­stræk­ke­lig påklæd­ning. En venin­de, der bor små 100 meter fra kon­cert­ste­det, hav­de ladet jak­ken bli­ve hjem­me. Det ryste­de os alle. Jeg så hen­de først, og kom­men­te­re­de selvsagt med det sam­me. Fle­re ven­ner stød­te til, alle med et ord eller to til den skø­de­s­lø­se man­gel på iso­le­ren­de mate­ri­a­le. Puuha noget slen­dri­an. Vi skynd­te os ind i varmen.

Vi er ikke så tryg­ge ved sko­v­mand­skjor­ter og vir­ke­lig stram­me buk­ser. I den fryg­te­lig lan­ge kø mod fadøl­len, spandt vore hove­d­er ustand­s­e­ligt rundt i loka­let, for der­ef­ter at se sigen­de på hin­an­den, og lade en kom­men­tar fal­de om den over­væl­den­de mæng­de ander­le­des, mesten­dels top­be­tjent hår og gårds­an­ger­sko. Deres over­tøj var hel­ler ikke imponerende.

Hvis du er een af oven­stå­en­de, og fin­der dig selv til sam­me kon­cert som os, bør du ikke crowdsur­fe i vor ret­ning. Med­min­dre du træn­ger til en pau­se. Da kon­cer­ten gik i gang, og de åbne­de med et af deres stør­ste hits, var vi plud­se­lig de ene­ste i loka­let, der ikke hop­pe­de. I ste­det stod vi mast sam­men, nervøst leen­de og ølspil­den­de, mens en armé af krop­pe skub­be­de os frem og end­nu tæt­te­re sam­men. Der­på kom et par gule gårds­an­ger­sko og deres entu­si­a­sti­ske ejer­mand fly­den­de imod os oven­fra. Vi greb efter dem med knap så megen gejst, som han for­ment­lig hav­de håbet. I et sekund lod det til at lyk­kes, men vi har sim­pelt­hen ikke ener­gi, vil­je eller flok­trang nok til at bære 20-åri­ge rundt ved ank­ler­ne. Da slet ikke når de der­ved kan se meget mere af kon­cer­ten end os, der var omgi­vet af 2 meter høje tee­na­ge­re med fuldskæg. Hvad får de dog at spi­se?! Det faldt til jor­den. Man bur­de nok sige “han”. Vi trak på skuldrene.

Halvvejs gen­nem kon­cer­ten, trak vi mod bal­ko­nen, hvor vi kun­ne se og høre meget bed­re, mini­mal­dan­se på den der skulder/hoved går frem og til­ba­ge i ryk-måde vi nu kan, og drik­ke vores øl i ro og mag. Vi ved jo godt at folk hop­per igen­nem til fransk hou­se, at vi er dob­belt så gam­le og der­for nok dem, der stik­ker mest ud, men det lader vi os ikke mær­ke med. I hvert fald ikke på balkonen.

Vi har for­nuf­ten med os. Og læbepo­ma­de. Og van­ter. Vi ved føl­gen­de: hold altid sik­ker afstand til alt for unge men­ne­sker, brug deo­dor­ant inden der skal dan­ses med 3000 andre, uan­set fore­truk­ken dan­sestil, og husk for Gud skyld varmt over­tøj. Man bli­ver så hur­tigt afkø­let, og så lurer for­kø­lel­sen lige om hjørnet.

Adver­ti­se­ments

6 Comments

Skriv endelig en kommentar.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: