Advertisements
Andre dumme mennesker,  Andre søde mennesker,  Det der voksen,  Ting jeg ikke forstår

Fedt.

Her kom­mer lige lidt opkast fra provinsen.

Vi er på Møn, hvor idyl­len jo er tom­me­tyk det meste af tiden. Vi hyg­ger os, gør vi! Hver tirs­dag bis­ser Møn­bo­er­ne i fuld gal­op mod køb­sta­den Ste­ge, hvor græs­nings­a­rea­er­ne er pak­ket fuld af hop­pe­bor­ge, hon­ning­ud­salg, mikro­bryg­get øl og pøl­ser af hjem­me­tril­le­de øko­kø­er. Der dan­ses squa­re­dan­ce, hund­re­der af pen­sio­ni­ster skrå­ler med på Him­m­l­hund­en, og det er i det hele taget en ret så stor mund­fuld for enhver afmå­lt Køben­hav­ner. Vi kan li’ det. På den der let for­døm­men­de facon, naturligvis.

IMAG1866

Alli­ge­vel døjer jeg med lidt kval­me, udover den under­hol­den­de, selv­for­skyld­te af slagsen, når are­a­ler­ne skrid­tes af, for jeg har aldrig før set så man­ge fede men­ne­sker. Ikke lidt tyk­ke. Fede. Det kom­mer der jo af hon­ning og sovs, men kval­men accel­le­re­res af de man­ge børn, der er nogen­lun­de lige så enor­me, som deres for­æl­dre. Hvad faen i hel­ve­de er nu det for noget?!

Det er også synd og svært, arv og mil­jø og alt det der jazz, men helt ærligt! Vi er eni­ge om, at man ikke må slå sine unger, ej hel­ler luk­ke dem inde i kæl­de­ren, eller leje dem ud til skum­le onk­ler i Søn­der­borg, men hvad med at fucke hele deres krop op med stegt flæsk og cola? Er det ok? Er det for peni­belt og socioø­ko­no­misk ube­ha­ge­ligt, til at vi tør røre ved det? Det har jeg det vir­ke­lig svært med. Unger­ne arver mors sære for­hold til mænd, had til Brød­by IF og den slags, og det er del af pak­ken, men er det “bare” en del af fami­li­ens histo­rie at være kæm­pe­tyk og ikke have en chan­ce for at være sund, attrak­tiv, have en for­nuf­tig kro­p­s­for­nem­mel­se, opstart af seksu­al­liv, ener­gi eller noget som helst andet fra man er 11? Det kan sgu da ikke være rigtigt.

Jeg arbej­der også geval­digt på at videre­fø­re nog­le soli­de trau­mer og dår­li­ge vaner i Jr., men prø­ver så vidt muligt at kom­me udenom reel­le over­greb og svigt, hvil­ket jeg vir­ke­lig synes det er, når man på den måde fra­ta­ger sine børn mulig­he­der, for i ste­det at pådut­te dem hel­breds- og selv­værds­pro­ble­mer, på et tids­punkt i deres liv, hvor de bør kun­ne sto­le på, at der tages for­nuf­tigt hånd om dem.

IMAG1848

Jr. blev jo øre­mær­ket, da han veje­de et kilo mere end nor­mal­kur­ven, hvil­ket var kom­plet absurd, men der fulg­te som for­talt hel­ler ingen assi­stan­ce eller opfølg­ning med, og jeg kan ikke lade være med at tæn­ke på alle de her stak­kels unger; om de mon også bare får et brev med hjem, og der­ef­ter er over­ladt til egne talen­ter? Det gør mig meget ked af det, men det gør mig mest af alt vred. Vir­ke­lig vred. Ja, vaner er svæ­re at bry­de, tra­di­tio­ner lige­så, men det er vores unger, vi taler om. Den før­ste gene­ra­tion nogen­sin­de, der risi­ke­rer ikke at bli­ve lige så gam­le, som deres for­æl­dre. Hold nu kæft, hvor er det sløjt!! Ikke så meget snak, spis jeres fuck­ing grøntsager!

Adver­ti­se­ments

9 Comments

 • Dorte (Kaffekværneren)

  Wee­e­e­e­ee jeg er enig. Kom­mer iøvrigt selv fra Møn og har så sent som i for­gårs pisket op og ned af Sto­re­ga­de til tirs­dags-tam-tam. med børn, kære­ste og mor­mor. Sidst­nævn­te bor lige omme bag tor­vet i Ste­ge.… så vi kun­ne jo lige­så godt go all in og del­ta­ge i “løjer­lig­he­der­ne” der­u­de blandt folk og fæ. Haha! Og jeg så det sam­me som du. Men jeg er ban­ge for at de for­æl­dre ikke kan løf­te opga­ven med at skå­ne afkom­met for at bli­ve lige­så bol­le­tyk­ke som dem selv. De er for uop­ly­ste. Sim­pelt­hen. Men så må nogen jo sige noget til dem. Og hvem???? For gu’ er det da pis­se van­røgt af børnene!

 • Louise

  Du laver en direk­te årsagskæ­de mel­lem over­vægt og ulyk­ke. Og den ses ofte i en tid, hvor sund­hed næsten får karak­ter af gude­dyr­kel­se. Jeg anbe­fa­les på det var­me­ste den sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge anto­lo­gi ‘Mad og mål­ti­der’, der kaster yderst inter­es­san­te per­spek­ti­ver på dis­kur­ser a la dem du præ­sen­te­rer her.

  • Sofie

   Tak for anbe­fa­lin­gen, den vil jeg lede efter. Jeg mener nu ikke, at kaus­a­li­te­ten er så direk­te eller så enkel, men — i det­te kor­te udbrud — blot at det er et meget stort valg at træf­fe på sine børns veg­ne. Jeg er på ingen måde sund­heds­fa­na­tisk, og tager i sto­re træk afstand fra den nyhel­li­ge aske­se, men det er valg jeg tager som et vok­sent men­ne­ske, hvor det er let at bli­ve tyk med glæ­de. Det er der­i­mod ikke så nemt at bli­ve slank mod alt, hvad man har lært, og der synes jeg det er tri­ste vil­kår og dit­to odds for unger­ne. Ved jo godt at det er van­vit­tig kom­pli­ce­ret, men hav­de lige en “næver­ne mod himlen”-oplevelse den dag.

 • Marie

  Har for nylig opda­get den her dej­li­ge blog og nu er der fak­tisk noget, hvor jeg kan give mit besyv med. For jeg har været en af de der over­væg­ti­ge børn, med over­væg­ti­ge for­æl­dre, og skul­le selv op og run­de de 110 kg, før jeg som vok­sen fandt vej­en ned i normalområdet.

  Jeg er der­for natur­lig­vis lar­men­de enig, for­di jeg selv har ople­vet tee­na­ger­å­re­ne på plus­si­den. Men. Hand­le­de det bare om, at for­æl­dre­ne skul­le sæt­te bør­ne­ne til at spi­se deres grønt­sa­ger og løbe rundt i haven, mens de selv lige kør­te på tan­ken efter is, så vil­le det sik­kert ikke være så stort et problem.

  Børn gør desvær­re bare i stor stil hvad du gør, og ikke hvad du siger, og der­for hand­ler det i ste­det lige plud­se­lig om, at for­æl­dre med måske 80 kg over­vægt til­sam­men skal til at genop­fin­de sig selv og ændre deres liv radi­kalt for at nå et lang­sig­tet mål. De bur­de vil­le det. Men efter selv at have smidt 35 kg, kan jeg godt for­stå, at ikke alle har res­sour­cer­ne, tro­en på sig selv, eller over­skud­det til det. Desværre.

  Men hep, for at sige det højt. For det er under­ligt at børns sund­hed på nog­le punk­ter er ble­vet et tabu.

  • Sofie

   Du har fuld­stæn­dig ret, og det er en ben­hård erfa­ring, du har gjort dig.. Det er ski­de radi­kalt, at skul­le læg­ge hele sit liv om, og der­for ved jeg jo også godt, at det ikke ræk­ker at ryste næven, men gid det gjor­de :-/ Tusin­de tak for dit besyv, og for at du ellers synes om skrib­le­ri­er­ne her. 🙂

 • katrinehaldkjeldsen

  Hvis Juni­or er over­væg­tig, skal min på Jule­mær­ke­hjem med sine lidt hval­pe­de love­hand­les — men ingen anmærk­nin­ger fra sund­heds­ple­jer­sken af den grund. Tror de er lidt hyste­ri­ske i København

Skriv endelig en kommentar.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: