Her kom­mer lige lidt opkast fra provin­sen.

Vi er på Møn, hvor idyl­len jo er tom­me­tyk det meste af tiden. Vi hyg­ger os, gør vi! Hver tirs­dag bis­ser Møn­bo­er­ne i fuld gal­op mod køb­sta­den Ste­ge, hvor græs­nings­a­rea­er­ne er pak­ket fuld af hop­pe­bor­ge, hon­ning­ud­salg, mikro­bryg­get øl og pøl­ser af hjem­me­tril­le­de øko­kø­er. Der dan­ses squa­re­dan­ce, hund­re­der af pen­sio­ni­ster skrå­ler med på Him­m­l­hund­en, og det er i det hele taget en ret så stor mund­fuld for enhver afmå­lt Køben­hav­ner. Vi kan li’ det. På den der let for­døm­men­de facon, natur­lig­vis.

IMAG1866

Alli­ge­vel døjer jeg med lidt kval­me, udover den under­hol­den­de, selv­for­skyld­te af slagsen, når are­a­ler­ne skrid­tes af, for jeg har aldrig før set så man­ge fede men­ne­sker. Ikke lidt tyk­ke. Fede. Det kom­mer der jo af hon­ning og sovs, men kval­men accel­le­re­res af de man­ge børn, der er nogen­lun­de lige så enor­me, som deres for­æl­dre. Hvad faen i hel­ve­de er nu det for noget?!

Det er også synd og svært, arv og mil­jø og alt det der jazz, men helt ærligt! Vi er eni­ge om, at man ikke må slå sine unger, ej hel­ler luk­ke dem inde i kæl­de­ren, eller leje dem ud til skum­le onk­ler i Søn­der­borg, men hvad med at fucke hele deres krop op med stegt flæsk og cola? Er det ok? Er det for peni­belt og socioø­ko­no­misk ube­ha­ge­ligt, til at vi tør røre ved det? Det har jeg det vir­ke­lig svært med. Unger­ne arver mors sære for­hold til mænd, had til Brød­by IF og den slags, og det er del af pak­ken, men er det “bare” en del af fami­li­ens histo­rie at være kæm­pe­tyk og ikke have en chan­ce for at være sund, attrak­tiv, have en for­nuf­tig kro­p­s­for­nem­mel­se, opstart af seksu­al­liv, ener­gi eller noget som helst andet fra man er 11? Det kan sgu da ikke være rig­tigt.

Jeg arbej­der også geval­digt på at videre­fø­re nog­le soli­de trau­mer og dår­li­ge vaner i Jr., men prø­ver så vidt muligt at kom­me udenom reel­le over­greb og svigt, hvil­ket jeg vir­ke­lig synes det er, når man på den måde fra­ta­ger sine børn mulig­he­der, for i ste­det at pådut­te dem hel­breds- og selv­værds­pro­ble­mer, på et tids­punkt i deres liv, hvor de bør kun­ne sto­le på, at der tages for­nuf­tigt hånd om dem.

IMAG1848

Jr. blev jo øre­mær­ket, da han veje­de et kilo mere end nor­mal­kur­ven, hvil­ket var kom­plet absurd, men der fulg­te som for­talt hel­ler ingen assi­stan­ce eller opfølg­ning med, og jeg kan ikke lade være med at tæn­ke på alle de her stak­kels unger; om de mon også bare får et brev med hjem, og der­ef­ter er over­ladt til egne talen­ter? Det gør mig meget ked af det, men det gør mig mest af alt vred. Vir­ke­lig vred. Ja, vaner er svæ­re at bry­de, tra­di­tio­ner lige­så, men det er vores unger, vi taler om. Den før­ste gene­ra­tion nogen­sin­de, der risi­ke­rer ikke at bli­ve lige så gam­le, som deres for­æl­dre. Hold nu kæft, hvor er det sløjt!! Ikke så meget snak, spis jeres fuck­ing grønt­sa­ger!

Share: