Advertisements
Junior,  Ting jeg ikke forstår

Guds liste

Om tors­da­gen går vi jo til Gud, eller Jr. gør, mens jeg stir­rer på min tele­fon i skær­sil­den ven­te­rum­met. Så vi var alt­så i kir­ke. Den der høje byg­ning, der er helt tom. Den dag var der nu godt fyldt op, da de syn­gen­de børn, som Jr. gjal­der med, skul­le syn­ge nyligt indø­vet mate­ri­a­le til en såkaldt pas­tag­ud­stje­ne­ste. Kir­ken er der­for mesten­dels fyldt op af bør­ne­nes fami­li­er, der tager bil­le­der og glæ­der sig til den gra­tis mad, der føl­ger efter, men nok om det.

Den­ne gud­stje­ne­ste hav­de et tema, som sådan nog­le vist har, og vi skul­le den­ne gang beskæf­ti­ge os med dåben. Vi lyt­te­de andæg­tigt, mens den kvin­de­li­ge præst gjor­de sig vir­ke­lig uma­ge for at gøre mate­ri­a­let bør­ne­eg­net. Der­med blev dåben til “ver­dens bed­ste bad” og begej­strin­gen for net­op den ren­va­skel­se vil­le ingen ende tage. Den direk­te vej til alskens god­ter og VIP-kort til kalif­fens gemak­ker. Alle tiders!

Jr. kom der­på hen til mig med en meget udtalt ryn­ke i pan­den. Han trip­pe­de en stund, så lidt nervøst på mig, for­ment­lig for­di svov­let sive­de ud af ører­ne på mig, og sagde:

Jeg tror godt jeg vil døbes. Ellers kom­mer jeg jo ikke på Guds liste.”

Træk vej­ret. Du er et vok­sent men­ne­ske. Han er et barn, der lige er ble­vet for­talt, at dåben, ver­dens bed­ste bad, er den ene­ste garan­ti for en bare nogen­lun­de let gang på jor­den. SLAP NU AF, DIN SURE KÆLLING!

Der blev råbt meget inde i hove­d­et. Jeg fik manet stem­mer­ne kortva­rigt i jor­den, og sva­re­de noget med, at det kun­ne jeg da godt for­stå. Til­fø­je­de (smi­len­de, end­da) lidt for­skel­ligt om, at den der liste jo nok ikke skul­le tages helt så bog­sta­ve­ligt; at han alt­så er et godt men­ne­ske under alle omstæn­dig­he­der, og jeg ikke tro­e­de Gud rent fak­tisk hav­de en sådan liste, da han jo var en travl mand. Noget i den ret­ning sag­de jeg vist.

Så var der pas­ta og “dåbs­le­ge”, og der­fra husker jeg ikke så meget, men kom til mig selv, da vi tog hjem. Sam­ta­len blev cemen­te­ret med fri­sind og begej­string for det famø­se bad, mens jeg gjor­de det klart, at han net­op ikke var døbt, for­di val­get var alvor, og skul­le tages af ham selv, efter lan­ge og grun­di­ge over­vej­el­ser. Helst ikke kun pga. en liste. Please!

Så nu er jeg her igen, i det sære, gud­lø­se vaku­um, hvor jeg skal kun­ne rum­me Jr.‘s trang til en listeskri­ven­de ska­ber­skik­kel­se, mens jeg opfor­drer til sam­ta­le og frit valg, uden at pres­se ting ned­over ører­ne på ham, som han alli­ge­vel ikke fat­ter en bjæl­de af. Det er alt­så ikke nogen nem opga­ve. Jeg bli­ver vir­ke­lig vred over bru­gen af liste-ter­mi­no­lo­gi­en over­for børn, der tæn­ker kon­kret og i godt/ondt-baner. Sam­ti­dig er vi der jo (på sin vis) fri­vil­ligt, i deres hus, hvor man må føl­ge deres reg­ler. Jeg har der­for også dår­lig samvit­tig­hed over at sid­de der, og have så ubæn­dig trang til at råbe PIK eller andet lidt uden­for tema­et, da ingen jo tvin­ger mig der­ind. Jr.s begej­string tvin­ger mig, og den bur­de være nok til at fjer­ne for­ar­gel­sen og ube­ha­get. Det er den bare ikke.

Jeg kun­ne aldrig fin­de på at bli­ve gift i en kir­ke (nej, det lig­ger ikke lige om hjør­net!), da jeg synes det er en hån mod husets og reli­gio­nens ægte tro­en­de, at være der for tra­di­tio­nens eller æste­tik­kens skyld, men er der jo nu for bar­nets skyld. Han ved godt at jeg ikke tror på Gud, og det lader ikke til at have nogen reel brem­sen­de effekt på ham, hvil­ket egent­lig siger meget om hans karak­ter. Det siger for­hå­bent­lig også lidt om hans til­lid til min accept af hans valg, men den er sta­dig betin­get i den for­stand, at jeg pure næg­ter at lade listen stå uden kri­tik. Kri­tik, som han skal lyt­te til.

Gud er svær at arbej­de med, og hvis Jr. skal døbes får jeg brug for sto­re mæng­der alko­hol, men så lover jeg at smi­le stort hele vej­en. Også mens jeg ven­ligt beder præ­sten afstå fra fle­re lister.

Adver­ti­se­ments

7 Comments

 • Bettina

  Jeg vil­le have haft svært ved at und­gå at råbe PIK sådan et sted. Eller lave tyg­ge­gum­mi­bob­ler, fni­se eller noget andet barn­ligt — ale­ne af den grund, at jeg vil­le føle mig mal­pla­ce­ret og jeg ved tran­gen til oprør vil­le være MEGET svær at tøj­le. Hvis min søn — som hel­ler ikke har fået ” ver­dens bed­ste bad” — begyn­der at fab­le om det engang, vil jeg have meget svært ved at rea­ge­re så flot som du gjorde.

  • Sofie Davidsen-Bille

   Tak. Det er jo alt­så hel­ler ikke nemt, og jeg må i ny og næ udde­le­ge­re gude­vag­ten til fri­vil­li­ge fami­lie­med­lem­mer, for net­op ikke at brø­le noget for­fær­de­ligt af hele spektaklet. 

 • Jeppe Morgenthaler (@morgenthaler)

  Det frie valg” bli­ver i alle til­fæl­de ikke fore­ta­get af en 7–8‑årig. Hans begej­string og hans ønske kan beg­ge være helt ægte men val­get om at bli­ve døbt vil­le ikke være det — på nuvæ­ren­de tids­punkt. Tid­ligst når han er i kon­fir­ma­tions­al­de­ren kan han fore­ta­ge et frit valg. I kon­fir­ma­tions­al­de­ren valg­te jeg (som ikke er døbt) sam­men med bare éen anden fra min klas­se, at und­la­de at bli­ve (døbt og) konfirmeret.

  Jeg håber han ven­der snu­den væk fra den orga­ni­se­re­de reli­gion på et tids­punkt inden han bli­ver vok­sen. I mel­lem­ti­den er det dej­ligt at han har gode ople­vel­ser med musik­ken og men­ne­sker­ne i kirken.

  • Sofie Davidsen-Bille

   Helt enig. Jeg har hel­ler ikke i sin­de at lade ham bli­ve døbt lige fore­lø­big, da det frie valg, som sagt, langt fra er frit end­nu, og da der er mere end over­hæn­gen­de fare for at det mest er en dil­le. Tror egent­lig også jeg blev over­ra­sket over net­op AT det over­ra­ske­de mig; alt­så hans ønske, for det lig­ger jo lige for, når han bli­ver intro­du­ce­ret til noget nyt. Sær­ligt af listearten.
   Lige­le­des kæm­per jeg jo åben­lyst selv med det, og synes det er en svær balan­ce, men nyder hans glæ­de ved net­op musik­ken og menneskene.

 • BrogeStarck

  Fak­tisk synes jeg ikke det vil­le være 100% uri­me­ligt at for­tæl­le det her til præ­sten. At de må frem­stil­le deres vare for hvad den er, og ikke frem­stil­le den ander­le­des til børn end til voksne.

  Helt ærligt? Der er love for mar­ke­ting. Og de love er spe­ci­elt stram­me når det angår mar­ke­ting ret­tet mod børn. Fak­tisk er loven ret sim­pel: Du må ikke mar­keds­fø­re over for børn. Og at frem­stil­le sin vare i et mere lukra­tivt eller mere sim­pelt lys end hvad fair egent­lig er, er ulovligt.

  Og ja, det er en vare. Og ja, det er markedsføring.

  • Sofie Davidsen-Bille

   Det hav­de jeg også tænkt mig. Har skre­vet et brev til præ­sten, og har til afte­nens Gude­mø­de tænkt mig at spør­ge de andre for­æl­dre, hvor­dan de har det med det.
   Føler vir­ke­lig hun har over­skre­det en græn­se, både i for­hold til rek­rut­te­ring men i sær­de­les­hed i for­hold til respekt for bør­ne­nes smal­le­re begrebs­ver­den og den sik­ker­heds­fø­lel­se hun der­med pil­ler ved uden at blin­ke. God poin­te med mar­keds­fø­rin­gen, og den vil jeg have i baghånden/hovedet, selv­om hun næp­pe vil være enig i den betragtning.

Skriv endelig en kommentar.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: