Tag: tumpe

Pakkehjælp, please!

Idag er jeg offi­ci­elt gået på ferie. I en stor uges tid, i hvert fald. Vi skal til Sve­ri­ge, hvor det ikke just lader til at vej­ret er vidun­der­ligt i dis­se dage, men hvor der er sø, båd, bade­bro og mas­ser af det der natur. Godt med vin, bøf og kage oveni, og så kan det ikke gå galt.

Det gør det nu alli­ge­vel ret tit, for sagen er den, at jeg ALTID glem­mer noget vig­tigt. Så bør man skri­ve lister, vil­le en klog sige, og det gør jeg skam også, men det er lister­ne selv, der er man­gel­ful­de. Hvis vi skul­le til Paris eller en anden, butiks­mæt­tet stor­by, vil­le det blot være et spørgs­mål om at købe det glem­te i en ruf. Men nu skal vi alt­så til en kom­plet men­ne­ske­for­ladt plet langt ude i sko­ven, og det er LANGT i Sve­ri­ge, hvor det hur­tigt kan bli­ve træls at have glemt noget essen­ti­elt. Læs hele ind­læg­get

Tumpe op.

Der er dage, hvor jeg ser mindst 6 måne­der yngre ud, har held til at kre­e­re vildt kre­a­tiv mad, hvor Juni­or selvsagt del­ta­ger smi­len­de i hele pro­ces­sen, og hvor jeg kun siger kæk­ke ting til stor glæ­de for mine omgi­vel­ser. Og så er der alle de andre dage.

Her er de nye­ste af sidst­nævn­te:

  • Da det her ske­te.. Nuff said!
  • Da jeg ankom til oven­nævn­te domæ­ne, på alle måder udt­rå­dt og uen­tu­si­a­stisk, hvor Juni­or jo syn­ger til/for/med (?) Gud, for der­på at bli­ve igno­re­ret og stil­tien­de hånet af godt ti for­æl­dre, der har beslut­tet at løbe sam­men hver gang, så de rig­tig kan få noget ud af tiden. En veri­ta­bel mur af sved­trans­por­te­ren­de mate­ri­a­ler, der betrag­te­de mig lidt med­li­den­de, mens de strak­te og bøje­de de blan­ke muskel­grup­per. Jeg stir­re­de indædt på min tele­fon, og tænk­te på steg, som man jo gør.
  • Da jeg, i et for­søg på at være hjælp­som og moder­lig, til­bød at vise Jr. nog­le tek­nik­ker til det olie­ma­le­ri, han var ved at begå, fik den­ne træt­te respons: “Det må du nok lade mig om. Sæt du dig bare lidt ned”.

Jeg skal lige tæn­ke lidt over, hvor jeg rig­tig har bril­le­ret… Læs hele ind­læg­get


%d bloggers like this: