Advertisements
  • Blog,  Det der voksen,  Hverdag,  Teenager

    Halvtom rede

    En af årets stør­re begi­ven­he­der må siges at være, at Juni­or er begyndt på efter­sko­le. Han har drømt om det læn­ge, og vi har kig­get på en del for­skel­li­ge, talt om mulig­he­der, for­de­le og ulem­per, og ikke mindst solgt fla­sker og tømt spa­re­gri­se for at få det til at gå i opfyldelse. Så da beslut­nin­gen var fal­det og seks måne­ders anspændt nedtæl­ling kom­met til vejs ende for to måne­der siden, afle­ve­re­de vi bar­net cir­ka to timers kør­sel hjem­me­fra, og må der­på blot kryd­se fin­gre for udfal­det. Jeg tror egent­lig, man skal være gen­nem­ført uhel­dig, for at der ikke kom­mer et eller andet godt ud af det, og det er da…

  • ADHD,  Andre søde mennesker,  Junior,  Opdragelse,  Teenager

    Spirende teenager

    For et par uger siden blev Juni­or 13. Det er alt­så alvor. Jeg for­står ikke helt, hvor­dan vi kom (leven­de) til det punkt, men her er vi alt­så, med en tee­na­ger i huset. Han er selv ret så impo­ne­ret, som hav­de han arbej­det sig frem på sine græ­den­de knæ til den­ne hæders­be­vis­ning, og dagen der­for var andet og mere end blot en fødselsdag. Der mang­ler dog lidt moden­hed, før­end vi står ved “husk nu kondomer”-afgrunden, men den tota­le cen­tre­ring om egen akse, samt nær­døds­op­le­vel­ser affødt af ven­li­ge hen­stil­lin­ger ved­rø­ren­de opva­sken, er flyt­tet ind for noget tid siden. De fle­ste anmod­nin­ger mødes ikke just med glæ­de, men med oprig­tig fru­stra­tion over min…