Advertisements
 • Andre søde mennesker,  Anmeldelse,  Blog,  Bøger, anmeldelser, links m.m.,  Mandagsmodel/sygdom

  Anmeldelse: Jeg vil ikke tage det flot // Anne Bredahl

  En helt ærlig guidebog til den sygdomsramtes perspektiv. Fordi det ellers er skidesvært at regne ud. Jeg har efter­hån­den skre­vet på den her blog i nog­le år, og det har ikke alt­sam­men været lige mun­tert. Det var sådan set det, der var poin­ten, så mit hoved ikke eks­plo­de­re­de af mug­ne ord og dår­lig samvit­tig­hed. Over ikke at være glad hele tiden, over ikke altid at nyde min søns eksi­stens fra mor­gen til aften, samt over ikke at fejre, at den der trans­plan­ta­tion, der ven­ter der­u­de et sted, ikke skul­le være lige nu. Det har jeg brugt den­ne plat­form til, og folk har taget godt imod det. Anne Bre­da­hl har gjort det…

 • Anmeldelse,  Bøger, anmeldelser, links m.m.

  Anmeldelse: Puls // Julian Barnes

  Man læser for få novel­ler. Jeg gør i hvert fald. Fre­kven­sen af gode novel­ler ver­sus dit­to roma­ner har været lidt lav, og så har min erfa­ring været, at det sim­pelt­hen sker for sjæl­dent, at alle histo­ri­er­ne i en sam­ling har nok at sige, nok til net­hin­den og/eller lit­terær sik­ker­hed nok til for­ma­tet. Den kur­ve fik Ida Jes­sen  eksem­pel­vis ret­tet godt og grun­digt op på sid­ste år med ‘Post­kort til Annie’, og den lader til at være støt sti­gen­de i år med hjælp fra bl.a. Juli­an Bar­nes. I hans sene­ste novel­le­sam­ling ‘Puls’, skal man ikke bekym­re sig om mang­len­de tyng­de eller gen­re­for­stå­el­se, for han kan på få linjer ram­me karak­te­rer og stem­nin­ger…

 • Anmeldelse,  Bøger, anmeldelser, links m.m.

  Anmeldelse: Den Flammende Verden // Siri Hustvedt

  Har­ry (Har­ri­et) Bur­den lever ikke mere, men er, gen­nem dag­bø­ger og inter­views med fami­lie, kri­ti­ke­re, kol­le­ger, samt et omfat­ten­de note­ap­pa­rat, for­søgt styk­ket sam­men og for­stå­et. Hun har været mere end almin­de­ligt indig­ne­ret over den køns­ba­se­re­de man­gel på opmærk­som­hed, hen­des vær­ker har fået, mens hen­des kunst­hand­ler­mand nød ram­pe­ly­set. Efter hans død er hun på sin vis star­tet for­fra med opbyg­nin­gen af sin iden­ti­tet, og har der­på sat gang i et omfat­ten­de kunst­ne­risk pro­jekt, for at trans­por­te­re hen­des vre­de ud på den anden side af lær­re­det, hvor besku­e­ren vil­le bli­ve tvun­get til at betviv­le egen per­cep­tion. Via tre vidt for­skel­li­ge mand­li­ge kunst­ne­re, der har ind­vil­get i pla­nen, har hun udstil­let sine instal­la­tio­ner…

 • Anmeldelse,  Bøger, anmeldelser, links m.m.

  Anmeldelse: Den Sidste Dag på Jorden // Morten Leth Jacobsen

  Ish bor på et con­tai­ner­skib i New Jer­sey Har­bor. Der har han boet rig­tig læn­ge. Rede­ri­et er gået kon­kurs, og han er der­for ansat til at vare­ta­ge den noget mono­to­ne tjans at hol­de vagt, ban­ke rust og klat­ma­le hist og her, ind­til det en dag bli­ver solgt. Ish (ja, det hed­der han, og roma­nen udspil­ler sig mesten­dels på havet..) vil meget nødigt fra bor­de, og da man som bekendt skal være var­som med sine ønsker, træf­fer stør­re kræf­ter afgø­rel­sen, via mas­siv flod­bøl­ge, og brin­ger der­med Ish og far­tøj ud på ver­dens­ha­ve­ne uden hver­ken motor­kraft eller anel­se om, hvad- og hvor meget der er sket. Man­ge måne­der, fly­den­de lig, strejf af…