Advertisements
  • Blog,  Det der voksen,  Hverdag,  Teenager

    Halvtom rede

    En af årets stør­re begi­ven­he­der må siges at være, at Juni­or er begyndt på efter­sko­le. Han har drømt om det læn­ge, og vi har kig­get på en del for­skel­li­ge, talt om mulig­he­der, for­de­le og ulem­per, og ikke mindst solgt fla­sker og tømt spa­re­gri­se for at få det til at gå i opfyldelse. Så da beslut­nin­gen var fal­det og seks måne­ders anspændt nedtæl­ling kom­met til vejs ende for to måne­der siden, afle­ve­re­de vi bar­net cir­ka to timers kør­sel hjem­me­fra, og må der­på blot kryd­se fin­gre for udfal­det. Jeg tror egent­lig, man skal være gen­nem­ført uhel­dig, for at der ikke kom­mer et eller andet godt ud af det, og det er da…

  • Blog,  Hverdag

    Status #1

    Jeg ved det godt. Der er gået godt et år, siden vi flyt­te­de hele bal­la­den fra Køben­havn til Møn. Jeg har svært ved at for­stå det, at tiden er for­s­vun­det på den måde, og lige så svært ved at skul­le oprem­se alt det, der er nået at ske i mel­lem­ti­den. Det må kom­me lidt ad gan­gen. Der har været stress, alvor, hyg­ge og for­vir­ring inde over meget af tiden, men nu tror jeg, vi kan træk­ke vej­ret lidt. Vi prø­ver i hvert fald. I det sto­re hele går det nogen­lun­de sådan her: Læs hele indlægget