Advertisements

Om mig

Jeg er ikke noget sær­ligt orga­ni­se­ret men­ne­ske, mil­dest talt, og det lader til at være tema­et i min til­væ­rel­se som man­dags­vok­sen og vil for­ment­lig også bli­ve det i skrib­le­ri­er­ne her. Jeg fal­der over men­ne­sker, hæn­del­ser og en hel mas­se ulyk­ker, og er der­for ofte på ran­den af det tota­le van­vid, men jeg er rar og god mod dyr, og væl­ger ofte at skri­ve mig over på men­tal­hy­giej­nens gode side.

Jeg er mor til Juni­or, på Twit­ter også kendt som #gip­skans­le­ren, ale­ne de før­ste 9 år, og hans ankomst var også resul­ta­tet af kom­plet man­gel på vok­sent over­blik; jeg var fuld, jeg blev tyk og så var vi plud­se­lig to. Han blev født med fød­der­ne lidt vel meget på sned, kli­nisk kal­det “svært til­fæl­de af bila­te­ra­le klump­fød­der”, og har der­for gen­nem­gå­et 4 ope­ra­tio­ner i sit liv, den sid­ste i 2016. Han har der­til en læk­ker ADHD-diag­no­se, går i spe­ci­al­klas­se og døjer en del med det soci­a­le. Det er også let­te­re kao­tisk meget af tiden, men han er ret svær at slå af pin­den, og over­le­ver til­med at under­teg­ne­de ofte føler trang til at smi­de ham ud af vinduet.

På min egen liste af gene­ti­ske kurio­si­te­ter kan næv­nes amy­loi­do­se; en fryg­te­lig inter­es­sant  “lidel­se” (iføl­ge læger­ne på Riget), der, loy­al mod sin vært, står for en mas­se indre kaos, og på et tids­punkt vil med­fø­re behov for en ny lever. Jeg gør mig der­for uma­ge for at bru­ge den jeg har nu, med pas­sen­de måde­hold (mere ‑ish), mens jeg fam­ler i blin­de efter en hyl­de, et varmt hjør­ne, et høje­re kald, een af de der kar­ri­e­rer, som de andre, rig­ti­ge voks­ne, har.  En dag vil jeg føle mig rig­tigt hjem­me et sted, og det hele vil give mening, men ind­til da er den­ne (under­s­køn­ne) man­dags­mo­del bare en slags vok­sen, i hvert fald når det gæl­der, lige her hvor jeg er.

Uden­for blog­os­fæ­ren er jeg selv­stæn­dig i virk­som­he­den Mon­day, hvor jeg over­sæt­ter, tek­ster, ver­sio­ne­rer og for­fat­ter alle slags tek­ster. jeg har også anmeldt bøger for Alt For Damer­ne og GoMor­gen Dan­mark. Har ALTID brug for opga­ver! Hvis du vil have fat i mig uden­for blog­gen, kan du skri­ve til mail@mandagsvoksen.dk .

Lin­ke­dIn Pro­fil.

Adver­ti­se­ments

Flattr this!

%d bloggers like this: